Údaje dle zákona. č. 106/1999 Sb.

Údaje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název
Městys  Rokytnice nad Rokytnou

2. Vznik:
na základě zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3. organizační struktura:
Orgány Městyse Rokytnice nad Rokytnou  jsou:

 • Zastupitelstvo městyse  Rokytnice nad Rokytnou  -  15  členů
 • Rada městyse Rokytnice nad Rokytnou - 5 členů
 • Starosta městyse a místostarosta
 • Úřad městyse 
 • Výbory zastupitelstva  -  finanční a kontrolní

4. Kontaktní spojení:

Adresa: Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou
               Rokytnice nad Rokytnou 67
               675 25 

úřední dny:

Pondělí 8:00 - 12:00
Úterý  8.00 - 12.00
Středa  8.00 - 16:00
Čtvrtek  8.00 - 12.00
Pátek    8.00 - 11.00

                          

telefon - kancelář: 568 882 635
mobil - starosta Antonín Novák: 728 350 802
mobil - místostarosta Ing. Stanislav Štork: 607 862 885
fax: 568 882 683
e-mail: ou.rokytnice@seznam.czstarosta.rokytnice@seznam.cz

ICQ:       

Skype:     starosta.rokytnice

5. Bankovní spojení a způsob finančních úhrad:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu  1522517319/0800
V hotovosti na OÚ  Rokytnice nad Rokytnou

6. IČO:
00290360

7. DIČ:
Není přiděleno

8. Rozpočty městyse - zveřejněno na úřední desce

Rozpočet na rok 2003 (příjmy, výdaje)

Rozpočet na rok 2004 (příjmy, výdaje)

Rozpočet na rok 2006  -
http://www.rokytnicenadrokytnou.cz/cs/index.php?option=content&task=view&id=148&Itemid=2

Rozpočet na rok 2007 -
http://www.rokytnicenadrokytnou.cz/cs/index.php?option=content&task=view&id=285&Itemid=68

Rozpočet na rok 2008 -
http://www.rokytnicenadrokytnou.cz/cs/index.php?option=content&task=view&id=353&Itemid=68

Rozpočet  na rok 2009
příjmy           výdaje         příjmy z činnosti 

Rozpočet na rok 2010

Příjmy                             Výdaje

Rozpočet na rok 2011 - schválen

Rozpočet na rok 2012 - schválen

Rozpočet na rok 2013 - schválen

Rozpočet na rok 2014 - schválen

Rozpočet na rok 2015 - schválen

Rozpočet na rok 2016 - schválen

Rozpočet na rok 2017 - schválen

Rozpočet na rok 2018 - schválen

Rozpočet na rok 2019 - schválen

Rozpočet na rok 2020 - schválen

9. Způsob získávání informací na Úřadu městyse:
Příslušné informace o činnosti obce lze získat:

 • ústně na Úřadu městyse v Rokytnici nad Rokytnou
 • na základě žádosti o poskytnutí informace
  • tuto žádost lze podat písemně prostřednictvím klasické pošty
  • elektronické pošty ou.rokytnice@seznam.cz
  • ústně na Úřadu městyse v Rokytnici nad Rokytnou během úředních hodin
 • v prezentaci obce na webových stránkách 
 • na vývěskách
 • ve Zpravodaji městyse Rokytnice nad Rokytnou

(viz položka 4. Kontaktní spojení)

10. Místo podání žádosti, stížnosti, nebo vyzvednutí odpovědi:
viz položka 4. Kontaktní spojení

11. Opravné prostředky:
Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí Úřadu městyse a Městyse  Rokytnice nad Rokytnou

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím  Úřadu městyse a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.

2. Proti opatřením zastupitelstva městyse v samostatné i přenesené působnosti,

která odporují zákonu, či jiným právním předpisům lze kdykoli podat ústně či písemně návrh  k řešení  Krajskému úřadu kraje Vysočina, Žizkova 57, Jihlava.

Proti ostatním úkonům orgánů městyse opravné prostředky nejsou.

12. Místo pro získání formulářů

 • Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou
 • www stránky - Ke stažení

13. Řešení složitých životních situací

Název situace                                                                              kdo řeší
Přihlášení k trvalému pobytu  Libuše Sochnová, Veronika Kašpárková
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství  Libuše Sochnová, Veronika Kašpárková
Přiznání poplatku ze psů Libuše Sochnová, Veronika Kašpárková
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les              Antonín Novák
Poplatky za znečišťování ovzduší                                           Antonín Novák 

14. Nejdůležitější předpisy
1. Ústava České republiky
2. Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:

- zák č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
- zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
- zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zák.. č. 268/1949 Sb., o matrikách
- vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
- zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zák. č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
- zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
- zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
- zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
- zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
- nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
- zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
- zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
- zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
- zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích
- zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
- zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
- zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
- zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
- nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
- zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
- vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
- obchodní zákon č. 513/1991 Sb.
- zákoník práce č. 65/1965 Sb.

15. Sazby úhrad za poskytnutí informací

16. výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zprávu vypracovává za obecní úřad  starosta obce vždy nejpozději do 1. března následujícího roku.

Výroční zpráva za rok 2003
V roce 2003 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2004
V roce 2004 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2005
V roce 2004 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2006
V roce 2005 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2007
V roce 2006 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2008
V roce 2007 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2009
V roce 2008 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky obecního úřadu zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2010
V roce 2009 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky  úřadu městyse zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2011
V roce 2011 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky  úřadu městyse zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2012                                                                                                                                 V roce 2012 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky úřadu městyse zodpovězeny.

Výroční zpráva za rok 2013                                                                                                                                 V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky  úřadu městyse zodpovězeny.

Výroční zpráva za roky 2014 - 2016 - V letech 2014-2016 nebyly místními občany podány žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V průběhu roku občané většinou podávali běžné ústní dotazy, které neměly charakter dotazů podle zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy byly pracovníky úřadu městyse zodpovězeny.

17. Seznam řízených rozpočtových organizací
1. Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč, příspěvková organizace
2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rokytnice nad Rokytnou

 

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *